Jäsenyys ja säännöt

Kassan jäseneksi

Kassan sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusehto on 26 viikon jäsenyys työttömyyskassassa ja samanaikainen työssäolo. Jos siirryt Paperityöväen Työttömyyskassaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet eronnut edellisestä työttömyyskassasta, aikaisemmassa työttömyyskassassa kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen työttömyyskassaan.

Ikäedellytys päivärahan saamiseksi

Ennen vuotta 1965 syntyneelle työnhakijalle työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää työntekijän eläkelain (395/2006) 11 §:ssä tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläke estää työttömyyspäivärahan maksamisen.

Poikkeuksellisesti kuitenkin sellainen palkansaaja, joka ei ole siirtynyt vanhuuseläkkeelle, voi saada työttömyysetuutta enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 68 vuotta. Edellytyksenä tällöin on, että hänen työntekonsa on estynyt lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn, sääesteen tai sellaisen työtaistelutoimenpiteen (lakko tai työsulku) johdosta, jolla ei ole vaikutusta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Jäsenyyden alkaminen

Työttömyyskassalain mukaan jäsenedellytykset täyttävän henkilön jäsenyys työttömyyskassassa alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä. Jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti ennen tätä ajankohtaa, vaikka jäsen olisi maksanut jäsenmaksunsa aikaisemmalta ajalta. Jäsenyyden alkamispäivä on kirjallisen jäsenhakemuksen saapumispäivä, edellyttäen että henkilö maksaa jäsenmaksun tästä ajankohdasta lukien säännöissä määrätyllä tavalla. Työttömyyskassaan voi lain mukaan liittyä vain työssä ollessa. Jäseneksi ei voi liittyä työttömänä, lomautettuna eikä hoitovapaan aikana. Työtön henkilö voi päästä toisen kassan jäseneksi, jos työttömyyskassa, jossa hän on jäsenenä purkautuu taikka asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan. Työttömän henkilön oikeudesta päästä kassan jäseneksi säädetään lisäksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 ja määrätään pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa (SopS 106/1993). (Työttömyyskassalaki 3§)

Jäsenmaksu

Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 0,30 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Finanssivalvonta vahvistaa työttömyyskassan jäsenmaksun vuosittain.

Paperiliiton ja työttömyyskassan yhteinen jäsenmaksu on 1,30 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Lisätietoja Paperiliiton toiminnasta ja jäseneduista löydät Paperiliiton nettisivuilta

Jäseneksi liittyminen

Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan työttömyysturvalain mukaisin perustein sekä muihin kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin.

Jos haluat liittyä Paperiliiton ja Paperityöväen Työttömyyskassan jäseneksi, tulosta alla oleva pdf-muotoinen hakemus, täytä se ja lähetä se osoitteeseen Jäsenrekisteri, Paperiliitto r.y., PL 326, 00531 Helsinki.

 Jäsenhakemus-pdf Paperiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi

Jos haluat liittyä pelkästään työttömyyskassan jäseneksi, tulosta alla oleva pdf-muotoinen hakemus yksilöjäseneksi, täytä se ja lähetä se työttömyyskassaan osoitteeseen Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531 Helsinki.

Jäsenhakemus-pdf Paperityöväen Työttömyyskassan yksilöjäseneksi