Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Paperityöväen Työttömyyskassa on yksityisoikeudellinen yhteisö, joka hoitaa julkista hallintotehtävää. Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Julkisuuslain mukaan työttömyyskassat rinnastetaan viranomaiseen siltä osin, kun se käyttää julkista valtaa. Tällaisella julkisen vallan käyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi etuuksien (kuten ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus tai liikkuvuusavustus) myöntämistä. Laki koskee siis kaikkea kassan toimintaa, joka liittyy etuuksien järjestämiseen jäsenille.

Julkisuuslain ja tiedonhallintalain perusteella Paperityöväen Työttömyyskassa on tiedonhallintayksikkö, jonka on Tiedonhallintalain 28 § 1 momentin mukaan julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä.

Tämän dokumentin tarkoitus on avustaa yksilöitä ja yhteisöjä Paperityöväen Työttömyyskassalle kohdistuvien tietopyyntöjen tekemisessä. Pyyntö voi koskea yksittäistä tietoa tai asiakirjaa, eri tietolähteissä olevasta tiedosta koostuvaa asiakirjaa tai laajempaa aineistoa. Tietopyyntö on julkisuuslain 13 pykälän mukaan yksilöitävä riittävän tarkasti. Yksilöidyn pyynnön perusteella Paperityöväen Työttömyyskassa voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee.

Asiakirjojen pyytäminen

Voit lähettää tietopyynnön Paperityöväen Työttömyyskassaan kirjallisena joko postitse, eAsioinnin kautta viestinä tai kassan nettisivuilta yhteydenottolomakkeella. Lähettäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Käsittelemme pyynnöt mahdollisimman nopeasti.

Tietopyyntö tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti siten, että siitä käy ilmi mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Julkista asiakirjaa koskevaa tietopyyntöä ei tarvitse perustella, eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa mihin tietoa käytetään.

Jos tietopyyntö koskee omia henkilötietojasi, saat kassalla olevat tiedot myös kirjautumalla eAsiointiin. Voit myös muokata omia tietojasi sitä kautta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan työttömyyskassan jäsenillä on oikeus

 • tarkastaa omat henkilötietonsa
 • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista
 • pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
 • pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen / rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Tietojärjestelmät

Käsitellessään jäsenten ja etuudensaajien tietoja työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain perusteella Paperityöväen Työttömyyskassa toteuttaa julkista hallintotehtävää. Tämän lisäksi työttömyyskassa käsittelee työntekijöidensä tietoja mm. työsopimuslain perusteella.

Seuraavat työttömyyskassan tietojärjestelmät sisältävät asiarekisteriin tai palveluiden tiedonhallintaan liittyviä tietoja:

 • Etuuksien maksatusjärjestelmä
 • eAsiointijärjestelmä
 • Jäsenrekisteri
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät
 • Taloushallinnon järjestelmät
 • Hallinnon ja riskienhallinnan järjestelmät

Tietojärjestelmien sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin ja hakukriteerit

Tässä kuvauksessa tietoaineisto on asiakirjoista ja muista vastaavista tiedoista muodostuva, tiettyyn viranomaisen tehtävään tai palveluun liittyvä tietokokonaisuus tietohallintolain tarkoittamalla tavalla (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019).

Paperityöväen Työttömyyskassan tietoaineisto on jaettu päätietoryhmiin, joita ovat palvelutuotannon tiedot, henkilöstöhallinnon tiedot ja talouden ja hallinnon tiedot.

Tietopyyntöjen yksilöimiseksi ja täsmällisten tietopyyntöjen mahdollistamiseksi alla luetellaan, minkä tyyppisillä hakutekijöillä on mahdollista hakea tietoja tässä esitellyistä tietojärjestelmistä. Hakutekijöillä tarkoitetaan tietoaineistojen sisältö kuvaavia ja niihin kohdistuvia hakuja helpottavia tietoja. Hakutekijät eivät rajoita asiakirjajulkisuutta tai tiedonsaantia vaan informoivat tietopyynnön tekijää siitä, minkälaisilla hakuja helpottavilla hakutekijöitä teknisesti voidaan tietopyyntöihin vastata.

Paperityöväen Työttömyyskassan järjestelmissä ei ole yleisesti käytettävissä olevia avoimia teknisiä rajapintoja.

Kuvaus työttömyyskassan käyttämistä asiakastietojärjestelmistä

Kuvaus työttömyyskassassa käytössä olevista asiakaspalvelujärjestelmistä

Kuvaus työttömyyskassan käyttämistä henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmistä