Siirry sisältöön

Jäsenyys- ja työssäoloehdot

Työssäoloehto 1.9.2024 asti

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen kun olet jäsenenä ollessa täyttänyt työssäoloehdon ja maksanut työssäoloajalta jäsenmaksun. Työssäoloehto täyttyy kun olet työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut työssä vähintään 26 viikkoa. Työtä kalenteriviikolla (ma-su) tulee olla vähintään 18 tuntia. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukaista. Työssäoloehtoon luetaan myös palkallinen vuosiloma ja aika, jolta olet saanut täyttä palkkaa sairauden ajalta. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista.

Palkkatuetusta työstä vain 75 % kerryttää työssäoloehtoa. Palkkatukityössä työssäoloehto täyttyy 35 viikossa 26 viikon sijaan.

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Jos palkkatuettu työ on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto on 26 viikkoa.

Kun olet täyttänyt 60 vuotta, työssäoloehtoon luetaan myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina olet ollut työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, koulutuskokeilu ja työkokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.


Tarkastelujakson pidentäminen

Jos olet ollut pois työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä, 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat mm. sairausloma, kuntoutus, vanhempainvapaat, alle 3-vuotiaan lapsen hoito, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus tai siviilipalvelus.

Työmarkkinoilta poissaolo

Jos poissaolo työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä on kestänyt yli kuusi kuukautta, menettää oikeuden ansiopäivärahaan. Tämän jälkeen ansiopäivärahalle pääsee takaisin vasta, kun on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

 

 

Euromääräinen työssäoloehto 2024

Syyskuun alussa 2024 on voimaan tulossa lakimuutos, joka muuttaa ansiosidonnaisen päivärahan perusteena olevan työssäoloehdon europerusteiseksi. Päivärahan saaminen ei jatkossa siis riipu enää ennen työttömyyttä tehtyjen työtuntien määrästä, vaan kalenterikuukauden aikana maksetusta palkasta. Samalla myös työssäoloehdon keston vaatimus pitenee.

Euromääräinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on jatkossa tietty palkkatulo, joka maksetaan kalenterikuukauden aikana. Työssäoloehdon kertyminen perustuu siis kalenterikuukauden aikana maksettuun palkkaan, jonka on oltava työssäoloehtoa kerryttävää vakuutuspalkkaa. Esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta ei lasketa tähän mukaan. Työssäoloehtoa kertyy kalenterikuukausittain siten, että työssäoloehtokuukausia kertyy yksi, kun palkkaa on kalenterikuukauden aikana maksettu 930 euroa ja puoli kuukautta, kun palkkaa on maksettu 465–929,99 euroa (vuoden 2024 tasossa). Työssäoloehtoa tulee kertyä yhteensä 12 palkallista kalenterikuukautta 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos työssäoloehto kertyisi vain puolikkaina kuukausina, pitäisi palkallisia kalenterikuukausia olla yhteensä 24.

Euromääräistä työssäoloehtoa sovelletaan 2.9.2024 alkaen, kun työssäoloehtoon voidaan lukea yksi kokonainen tai puolikas europerusteinen työssäoloehtokuukausi. Tuota ajankohtaa ennen olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan uuden määrittelyn mukaisiksi työssäoloehtokuukausiksi. Käytännössä 1–2 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan puolikkaaksi työssäoloehtokuukaudeksi. 3–4 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan yhdeksi kokonaiseksi työssäoloehtokuukaudeksi.

 

Jäsenyysehto

Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehtoihin liittyy myös kassan jäsenyysehto. Käytännössä sinun tulee olla työttömyyskassa jäsen tietyn aikajakson, jotta jäsenyysehto täyttyy. Nykyisen lain voimassaollessa jäsenyysehto on 26 viikkoa (puoli vuotta). Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen myös jäsenyysehto pitenee syyskuun alussa 12 kuukauteen.