Siirry sisältöön

Tietoa työttömyyskassasta

Paperityöväen Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden, lomautuksen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Lisäksi työttömyyskassa maksaa muutosturvarahaa yli 55 vuotiaille irtisanotuille ja liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä.  Paperityöväen Työttömyyskassassa on  noin 13 000 paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla työskentelevää jäsentä. Lue lisää osoitteessa https://www.paperikassa.fi

Työttömyyskassan maksamat etuudet rahoitetaan valtionosuudella, työttömyysvakuutusmaksuilla, työnantajien omavastuumaksuilla sekä kassan jäsenmaksuilla.

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta, joka valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.

Finanssivalvonnasta säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008). Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkosivuilta.