Siirry sisältöön

Lisäpäiväoikeus, muutosturvakokonaisuus ja velvoitetyö

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeus tarkoittaa päivärahan maksamista enimmäisajan estämättä.

Vuonna 1955-1956 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, koska hän on  täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1957-1960 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1961-1962 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 62 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1963 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 63 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana

Vuonna 1964 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 64 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana

Vuonna 1965 syntyneillä ei ole enää lisäpäiväoikeutta.

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen, täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä, ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta ja ilmoittautunut 60 päivän kuluessa irtisanomisesta työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

  • Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:
  • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa,
  • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
  • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa. Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys työttömyyskassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä

Velvoitetyö

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuulu sellainen henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. TE-toimiston järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (“velvoitetyö”) kuuden kuukauden ajaksi (työllistämivelvoite). Ole yhteydessä TE-toimistoon jo ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä.

Kun työssäoloehto hankitaan velvoitetyöllä, ei päivärahaa määritellä uudelleen velvoitetyön palkasta ellei palkka tästä työstä ole ollut aikaisempaa palkkaa suurempi.

Työssäoloehtoa kertyy 60 vuotta täyttäneellä myös työllistämistä edistävästä palvelusta

60 vuotta täyttäneillä on oikeus osallistua TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi.

60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy työllistämistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Työtä tai työllistämistä edistävää palvelua on järjestettävä niin pitkäksi ajaksi, kunnes hakija täyttää uudelleen työssäoloehdon.

Työllistämistä edistävään palveluun osallistuminen kuluttaa ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa, mutta päivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä koko palvelun keston ajalta.