Siirry sisältöön

Päivärahan uudelleen määrittely

Jäsenen oikeus päivärahaan päättyy sen jälkeen, kun hän on saanut työttömyyspäivärahaa 300, 400 tai 500 päivän enimmäisajan. Uuden työssäoloehdon täyttyessä enimmäisajan maksaminen alkaa taas alusta.

Uusi työssäoloehto voi täyttyä joko siten, että se täyttyy edellisen enimmäisajan kuluessa tai siten, että työssäoloehto täyttyy enimmäisajan loppuun kulumisen jälkeen taikka siten, että osa työssäoloehtoon luettavasta työstä sijoittuu aikaan ennen enimmäisajan täyttymistä ja osa sen jälkeiseen aikaan.

Ansiopäiväraha määritellään pääsääntöisesti uudelleen ja päivät nollataan sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon, eli hän on työskennellyt yhteensä 26 viikkoa (väh. 18 h/vko) 28 kk:n tarkastelujakson aikana. ( HUOM! Työssäoloehtoon tulossa muutos 2.9.2024 lukien, lue lisää täältä: https://www.paperikassa.fi/tyottomyyskassa/ansiopaivaraha/jasenyys-ja-tyossaoloehdot.html ) 

Päivärahan määrittely, kun työssäoloehto täyttyy uudestaan vuoden kuluessa 

Päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta (eli maksatus on aloitettu) ja hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkaessa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2018, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudestaan, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2019. Edellytyksenä on lisäksi, että ansiopäiväraha on määritelty 14.3.2018.

Enimmäisajan kertymä nollataan aina uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen, vaikka enimmäisajan laskurissa olisi vielä "vanhoja" päiviä jäljellä.

Työssäoloehto täyttyy työllistymistä edistävän palvelun aikana

Jos jäsen täyttää uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai omaehtoi­sen opiskelun aikana, ei ansiopäivärahan enimmäiskesto ala alusta. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. TE-palveluiden päättymisen jälkeen päiväraha määritellään uudelleen ja enimmäisaika alkaa alusta.

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivien nollauksen ulkopuolelle jäävät ns. lisäpäivillä (”eläkeputki”) olevat jäsenet. Ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahaa myöskään määritellä uudelleen, vaikka jäsen olisi työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen kun lisäpäivien maksaminen on alkanut.