Siirry sisältöön

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun olet ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viittä työpäivää vastaavan ajan. Viisi omavastuupäivää on tultava täyteen kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviä voi olla enintään viisi yhden kalenteriviikon aikana.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa päivärahaa omavastuuajan estämättä.

Omavastuuaika ei voi kulua päällekkäin korvauksettoman määräajan tai taloudellisen etuuden jaksottumisen kanssa. 

Omavastuuaikaa ei aseteta jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2021, omavastuuaikaa ei asetettaisi, jos olet on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden enimmäsiajan ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2022.

Lisäedellytyksenä omavastuun asettamatta jättämiselle on, että omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden alkaessa. Tämän vuoksi esimerkiksi jatkuvaa, työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä tekevällä uusi omavastuuaika asetetaan joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.