Siirry sisältöön

Säännöt

PAPERITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

 

Hyväksytty Paperityöväen Työttömyyskassan varsinaisessa edustajiston

kokouksessa 18.5.2017

 

                                   

1 LUKU

KASSAN TOIMIALA

 

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue, tarkoitus

 

Kassan nimi on Paperityöväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

 

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

 

2 LUKU

JÄSENYYS

 

2 § Jäsenyyden ehdot

 

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvan soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla.

 

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

 

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

 

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja.

 

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin työttömyyskassa tai hallituksen valtuuttama asiamies on vastaanottanut jäsenhakemuksen, edellyttäen, että jäsenmaksu on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien.

 

 

3 § Kassasta eroaminen

 

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle.

 

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

 

Yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi siirtyvä jäsen voi säilyttää jäsenyytensä kassassa enintään kahdeksantoista (18) kuukauden ajan.

 

4 § Huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen

 

Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan;
 3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

 

Jos jäsen laiminlyö 6 §:n 4 ja 5 momentin mukaisten jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, hänet voidaan erottaa siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja.

 

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja.

 

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kk:n ajan kestävä yritystoiminnan harjoittaminen.

 

5 § Uudelleen liittyminen

 

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

 

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

 

6 § Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksu on työttömyyskassan toimintaa valvovan viranomaisen vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista.

 

Työttömyysturvalaissa tarkoitettua yritystoimintaa harjoittava jäsen maksaa yritystoiminnan ajalta jäsenmaksun työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.

 

Ilman työttömyysturvalain mukaista hyväksyttävää syytä työmarkkinoilta poissaoleva jäsen maksaa jäsenmaksun työttömyysturvalain mukaisesta työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.

 

Jäsenmaksu on maksettava kuuden (6) kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jäsenmaksu peritään joko työnantajan kanssa tehtävällä perintäsopimuksella tai jäsen maksaa jäsenmaksunsa itse.

 

Jäsenmaksu on maksettava kuuden (6) kuukauden kuluessa 2 momentin mukaisen yritystoiminnan alkamisesta lukien ja 3 momentin mukaisissa tapauksissa palkattoman jakson alusta lukien.

 

Maksamaton jäsenmaksu voidaan vähentää kassan myöntämää, näiden sääntöjen mukaista etuutta maksettaessa.

 

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

 

 

3 LUKU

KASSAN MAKSAMIA ETUUKSIA KOSKEVAT EHDOT

 

7 § Etuuksien hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

 

Kassan maksamat etuudet haetaan, myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

                                   

4 LUKU

KASSAN HALLINTO

 

8 § Hallintoelimet

 

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuusto ja hallitus.

 

9 § Kassan edustajiston kokous

 

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

 

Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

10 § Kassan varsinainen edustajiston kokous

 

Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka neljäs vuosi syyskuun loppuun mennessä.

 

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

 1. esitettävä kultakin tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 2. määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 3. toimitettava valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä näiden jäsenten ja tilintarkastajien vaali, (tilintarkastajien tulee täyttää tilintarkastuslain tarkoittama hyväksytyn tilintarkastajan kelpoisuusehto);
 4. käsiteltävä asiamiespiirijako;
 5. käsiteltävä sijoitustoiminnan yleiset periaatteet sekä
 6. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

 

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

 

11 § Kassan ylimääräinen edustajiston kokous

 

Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

 

Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan ylimääräinen edustajisto viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.

 

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

 

12 § Edustajiston vaalitapa

 

Kassan edustajiston kokoukseen valitsevat asiamiespiirit yhden edustajan kultakin alkavalta sadalta viideltäkymmeneltä (150) jäseneltä. Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

 

Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella neljätoista (14) päivää ennen edustajiston kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitut edustajat.

 

 

13 § Kassan valtuusto

 

Kassan valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 28 muuta varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen ja lisäksi on 13 yleisvarajäsentä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 14 muuta jäsentä on saapuvilla.

 

Kassan valtuuston varsinainen kokous pidetään vuosittain vuoden alkupuolella.

 

Varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä edelliseltä tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus;
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
 4. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 5. määrättävä jäsenmaksun yleiset periaatteet; sekä
 6. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

 

Valtuuston tehtävänä on valita seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä keskuudestaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos joku heistä on joutunut luopumaan toimestaan kesken toimikauttaan.

 

14 § Kassan hallitus

 

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi hallitukseen kuuluu viisi (5) yleisvarajäsentä. Kaikkien heidän tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

 

15 § Hallituksen toiminta

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on paikalla.

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on tarkistettava valittujen pöytäkirjan tarkistajien toimesta.

 

 

16 § Hallituksen tehtävät

 

Hallituksen tehtävänä on:

 

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;
 2. ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 4 §:ssä on sanottu;
 3. päättää kassan varojen sijoittamisesta huomioon ottaen, että varat on sijoitettava rahalaitoksiin, arvopapereihin tai lainoihin tuottavasti ja turvaavasti ja että juokseviin menoihin tarvittavat varat pidetään rahalaitoksessa korkoa kasvamassa;
 4. tarkastuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä;
 5. määrätä päivärahojen maksamisessa noudatettavista periaatteista;
 6. ottaa ja erottaa kassan johtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamista sekä tarvittaessa valita kassan johtajan sijainen;
 7. valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitokirjat säilytetään varmalla tavalla;
 8. valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;
 9. huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä;
 10. antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;
 11. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävänä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;
 12. toimittaa kunakin vuotena viimeistään huhtikuun kuluessa Finanssivalvonnalle sen vahvistamalle lomakkeelle laadittu tilastollinen kertomus kassan toiminnasta;
 13. tehdä esitys Finanssivalvonnalle 6 §:n mukaisen jäsenmaksun vahvistamiseksi;
 14. päättää 24 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
 15. antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen;
 16. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona;
 17. sekä päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

 

17 § Kassan johtajan tehtävät

 

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja.

 

Kassan johtajan tehtävänä on:

 

 1. huolehtia, että kassan rahavarat ja kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti;
 2. valvoa päivärahojen maksamista;
 3. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset;
 4. päättää kassan palvelusopimuksista;
 5. laatia vuosittain yhteenveto edellisen vuoden aikana maksetuista päivärahoista sekä valmistaa samalta ajalta selostus kassan taloudellisesta tilasta; sekä
 6. laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne hallituksen käsiteltäviksi niin, että ne voidaan esittää tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun 1. päivään mennessä;
 7. edustaa kassaa hallituksen sijaan tuomioistuimissa;
 8. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

 

 

18 § Kassan nimen kirjoittaminen

 

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

 

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassan johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

 

Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan vastuunalaisen toimihenkilön allekirjoitus merkitä koneellisesti.

 

19 § Kassan asiamiespiirit

 

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin edustajiston kokouksen määräämien perusteiden mukaan.

 

20 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

 

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta (2) viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

 

21 § Lainojen ottaminen

 

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

 

22 § Tilikausi

 

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina ennen huhtikuun 1. päivää.

 

23 § Rahastot

 

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

 

 

24 § Vajauksen täyttäminen

 

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

 

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

 

5 LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

25 § Työttömyyskassan valvonta

 

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

 

26 § Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset

 

Jos kassan suorittamia etuuksia koskevia lakeja, asetuksia tai valtioneuvoston päätöksiä taikka työttömyyskassalakia tai -asetusta muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 3 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

 

27 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

 

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle järjestölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.