Siirry sisältöön

Työllistymistä edistävät palvelut

Palveluita ovat

  • Työnhakuvalmennus
  • Uravalmennus
  • Työvoimakoulutus
  • Omaehtoinen opiskelu
  • Kokeilu (työ- ka koulutuskokeilu)
  • Kuntouttava työtoiminta

Palveluun osallistuessa hakijalla on poikkeuksellisesti oikeus päivärahaan seuraavissa tilanteissa:

  1. Omavastuun ajalta.
  2. TE-toimiston asettaman korvauksettoman määräajan (karenssi) ajalta.
  3. TE-toimiston asettaman työssäolovelvoitteen ajalta.

Myös alle 25-vuotias nuori on oikeutettu palvelun ajalta päivärahaan siitä huolimatta, että hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen tai on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei häntä valita koulutukseen taikka on kieltäytynyt koulutuksesta.

Huomaathan, että päivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta edellä mainitusta esteestä huolimatta vain siinä tapauksessa, jos este on ollut olemassa jo ennen palvelun alkamista.

Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus

Työnhakijalla on oikeus korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos tästä on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Työllistymissuunnitelma laaditaan TE-toimistossa tai TE-toimiston verkkopalvelussa saatujen ohjeiden mukaan. Palveluun osallistumisesta työnhakijan tulee siis sopia TE-toimiston kanssa.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä työttömyyspäivärahakauden enimmäisaikana. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa koko palvelun keston ajalta, vaikka pal­velua ei järjestettäisikään viitenä päivänä viikossa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palvelujen väliseltä ajalta, jos tämä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä yhden työttömyyspäivärahaoikeuden enimmäis­ajan kuluessa. Maksaminen voidaan aloittaa alusta, jos täytät työssäoloehdon uudelleen. Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 200 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.

Työttömyyskassa maksaa palveluihin osallistumisen ajalta myös kulukorvauksen. Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päivässä. Kulukorvausta voidaan maksaa 18 euroa päivässä, jos henkilö osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään palveluun tai jos hän osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään palveluun ja hänelle aiheutuu palveluun osallistumisesta todistettavia majoituskustannuksia. Omaehtoiseen opiskeluun kulukorvausta ei makseta

Korotetun ansio-osan määrä

Voit tarkistaa korotetun ansio-osan vaikutuksen päivärahaasi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n päivärahalaskurista: https://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/paivarahalaskuri/