Siirry sisältöön

Vuorotteluvapaan muutoksista uusi ehdotus

Työttömyyskassa 11.04.2014

Vuorotteluvapaan uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi.

Kolmikantaisesti valmisteltu ehdotus luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.3.2014. Tarve uudistukselle perustuu elokuussa laadittuun rakennepoliittiseen ohjelmaan.

Muutoksia olisivat esimerkiksi:

Työhistoriaedellytyksen nostaminen 16 vuoteen
Sijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat
Vuorotteluvapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle
Vuorotteluvapaan kesto tulisi olemaan 100 – 360 kalenteripäivää

Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle lakiesitys vuorotteluvapaalain muuttamiseksi tänä keväänä. Alustavasti on suunniteltu, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Työryhmän ehdotuksen mukaan uusia säännöksiä ei sovellettaisi, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lain voimaantuloa ja vapaa on alkanut vuoden 2014 aikana.
Tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote www.tem.fi

Vuorotteluvapaa tällä hetkellä

Vuorotteluvapaalain tarkoituksena on edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömän työnhakijan työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta.
Lakia sovelletaan kokoaikatyöntekijään ja työntekijään, jonka työaika on yli 75 prosenttia ajalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 10 vuotta ennen vapaan alkamista. Jos henkilö on saanut aikaisemmin vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Lisäksi edellytetään, että vuorotteluvapaalle jäävän työssäolo ja työsuhde samaan työnantajaan on yhdenjakoisesti kestänyt vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Kunkin jakson vähimmäispituus on 90 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kahden vuoden kuluessa sen aloittamisesta lukien.
Työnantajan tulee tehdä vapaalle jäävän kanssa vuorottelusopimus. Tämä sopimus sekä työsopimus, josta selviää, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vapaan alkamista. Vastaavat selvitykset on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle seuraavien vuorottelujaksojen alkaessa.

Kun jäät vuorotteluvapaalle, lähetä työttömyyskassaan:

Vuorottelukorvaushakemus
Kopio vuorottelusopimuksesta
Palkkatodistus
Muut mahdolliset liitteet

Kun jäät vuorotteluvapaan toiselle tai kolmannelle jaksolle, lähetä työttömyyskassaan:

Vuorottelukorvaushakemus
Muut mahdolliset liitteet

Takaisin