Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan porrastus astuu voimaan syyskuussa 2024

Työttömyyskassa 20.06.2024

Eduskunta on hyväksynyt 19.6.2024 hallituksen esityksen ansiopäivärahan määrän porrastamisesta. Myös osa ikäsidonnaisista poikkeuksista poistuu, eikä ansiopäivärahaoikeutta kerry enää palkkatuetusta työstä.

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan

Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (n. kahdeksan kuukautta).

Porrastus koskee kaikkia ansiosidonnaisen päivärahan saajia.  Muutos ei kuitenkaan vaikuta ennen syyskuuta alkaneisiin päivärahakausiin, vaan uutta käytäntöä sovelletaan 2.9.2024 jälkeen uuden 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella maksettaviin etuuksiin. Jos etuuden maksaminen perustuu 1.9.2024 asti voimassa olevaan 26 kalenteriviikon työssäoloehtoon, ei porrastusta sovelleta.

Ikään ja palkkatuettuun työhön liittyvät muutokset syyskuussa

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityö voisi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea on maksettu 60 vuotta täyttäneen tai alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Työssäoloehto kertyisi tällaisessa tilanteessa sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. 11 kuukaudesta alkaen työssäoloehtoa kertyisi 75 % osuudella työajasta. Mahdollinen pyöristys tehtäisiin alaspäin lähimpään täyteen työssäoloehtokuukauteen. Käytännössä työssäoloehdon kerryttäminen täyteen edellyttäisi kahden vuoden ja kahden kuukauden palkkatukityötä.

Silloin kun palkkatukityötä ei huomioida työssäoloehdossa, se pidentäisi jatkossa sitä ajanjaksoa, jolta työtä voidaan huomioida työssäoloehtoon (ns. tarkastelujakso).

Jos palkkatukityö on alkanut viimeistään 1.9.2024, työssäoloehtoon luetaan edelleen 75 % palkkatuella tehdyistä kuukausista. Työssäoloehdon pituus on tällöin 6 kuukautta.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan.

 

58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovellettaisi, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia sovellettaisiin niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella.

Takaisin